Overeenkomst Kunstuitleen


Kunstuitleen Twente 
Haarstraat 140 te Rijssen
www.kunstuitleen-twente.nl
www.jankejanti.nl
Contractnummer  2009/..
                                                                                                                           
Ondergetekenden:

 1. J.Kram of J.Kram-Potze handelend onder de naam   Kunstuitleen Twente zijnde een tak van Lijstenmakerij-Kunsthandel JankeJanti, Haarstraat 140, 7462 AV te Rijssen, KvK nr.06065405  Veluwe Twente, BTWnummer: NL819365981B01 hierna te noemen  verhuurder c.q. verkoper. 
   
 2. Naam:  
  Adres: 
  Postcode/Plaats:
  BTW-nummer: 
  Tel.nr.:
  Email:   
  hierna te noemen 'huurder',

  verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Artikel 1. Verhuur kunstwerken

  Kunstuitleen Twente verhuurt aan huurder  ....... kunstwerken met een totale verkoopwaarde van € .................., zegge ………………………………………… zoals met bijbehorende verkoopwaarde(n) omschreven op de aan dit contract gehechte en door beide partijen ondertekende bijlage. Waar in dit contract 'kunstwerk' staat, wordt voor zover van toepassing mede bedoeld 'kunstwerken'. De huurder plaatst het kunstwerk in de volgende locatie …………………………………………………………………………………en zal het kunstwerk gedurende de huur niet buiten deze locatie brengen zonder uitdrukkelijke toestemming van Kunstuitleen Twente.

  Artikel 2. Huurperiode
  lid 1. De huur gaat in op  .......................... en is gesloten voor de periode van 6  maanden . Na afloop van deze huurperiode wordt, zonder opzegging als bedoeld in lid 2, de huur stilzwijgend verlengd voor  ....6.... maanden.
  lid 2. Opzegging van de huur dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk .....1.. maand voor de afloop van één van de in het vorige lid genoemde termijnen. Indien niet 1 maand voordat de huurtermijn van 1 jaar is verstreken de huur niet is opgezegd, wordt aangenomen dat met het kunstwerk(en)wil aanschaffen en wordt een nota gezonden voor de verkoopwaarde onder aftrek van de helft van de huurprijs.

  Artikel 3. Huurprijs
  De huurprijs bedraagt 3% per maand van de verkoopwaarde van het kunstwerk en moet vooraf worden voldaan door overschrijving van het verschuldigde bedrag op  bankrekeningnummer 595289908 t.n.v. J.Kram te Rijssen.

  Artikel 4. Gebruik
  De huurder mag het kunstwerk niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze in bezit geven. De gehuurde kunstwerken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe kunstwerken bestemd zijn.

  Eventuele specifieke gebruiksaanwijzingen:

  Artikel 5. Transport
  lid 1. De huurder is verantwoordelijk voor het transport van het kunstwerk.
  lid 2. De huurder is na afloop van de huurperiode verantwoordelijk voor het transport naar Kunstuitleen Twente hetgeen voor rekening geschiedt van de huurder .

  Artikel 6. Schade of vermissing
  lid 1. De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in bezit is van Kunstuitleen Twente aansprakelijk voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het kunstwerk toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen door derden of niet.
  In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk dient de huurder Kunstuitleen Twente hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  lid 2. Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk de verkoopwaarde als vermeld in de aangehechte bijlage.
  lid 3. Indien de huurder in de uitoefening van een bedrijf of als rechtspersoon het kunstwerk huurt, is de huurder verplicht het gehuurde kunstwerk te verzekeren tegen schade, brand en diefstal. De  huurder zal ervoor zorgdragen dat de kunstenaar zo spoedig mogelijk een kopie van de polisvoorwaarden ontvangt.
  Lid 4. Kunstuitleen Twente zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan personen of schade aan eigendommen van de huurder die ontstaat tengevolge van het in gebruik hebben  van kunstwerken  van Kunstuitleen Twente.

  Artikel 7. Koopoptie
  De huurder heeft  het recht het kunstwerk in aansluiting op een huurperiode aan te kopen. Bij een dergelijke aankoop ontvangt de huurder een korting van 50% van de in rekeninggebrachte en betaalde huurbedragen en dient de huurder het resterende bedrag over te maken op rekening nummer 595289908t.n.v. J.Kram te Rijssen. Pas nadat dit bedrag door Kunstuitleen Twente is ontvangen, wordt de huurder eigenaar van het kunstwerk.

  Indien de huurder van dit  optierecht gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk aan de Kunstuitleen Twente kenbaar te maken uiterlijk  1 maand voor afloop van een huurperiode.  Wenst hij hiervan geen gebruik te maken dan vervalt het reeds betaalde huurbedrag aan Kunstuitleen Twente en dient de huurder voor het beëindigen van de huurperiode het kunstwerk terug te bezorgen bij Kunstuitleen Twente.

  Artikel 8. Auteursrecht
  Kunstuitleen Twente heeft als eigenaar van de gehuurde kunstwerken, ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op het kunstwerk. Dat betekent onder andere dat het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van Kunstuitleen Twente.

  Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
  Kunstuitleen Twente heeft het recht deze huurovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en zijn kunstwerken terug te eisen in alle gevallen waarin:
  a) de huurder enige verplichting op grond van de wet of van deze overeenkomst niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld,
  b) de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, of door huurder surséance van betaling is aangevraagd,
  c) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van huurder of op gehuurde kunstwerken van de kunstenaar wordt gelegd,
  d) de huurder komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden.
  e) één of meer kunstwerken door verwijtbaar handelen van huurder ernstig wordt beschadigd.

  Bij een ontbinding op één of meer van bovengenoemde gronden heeft de huurder geen recht op restitutie van huurvergoeding, onverminderd het recht van Kunstuitleen Twente op volledige schadevergoeding.

  Artikel 10. Accoord voorwaarden
  Huurder verklaart met het ondertekenen van deze overeenkomst, dat hij bekend is met de Algemene voorwaarden van Kunstuitleen Twente en dat hij hiermee accoord gaat en deze met betrekking tot deze overeenkomst zal naleven. 

  Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend


  Handtekening:                                                           Handtekening huurder:  J.Kram  J.Kram-Potze  Plaats en datum                                                            Plaats en datum